Moving the Profession Forward Internationally

     ACTUARIAL e-LIBRARY  

Powered by Coveo Enterprise Search

Committees

Asia Subcommittee

Members

Chairperson Estella S. F. Chiu  
Co-Vice-Chairpersons Julian DeGruchy Gribble  
Jill K. Hoffman  
Members Hussain Ahmad  
Bosco L. Chan  
Kin Chung Chan  
Patrick Gim Guan Cheah  
August Chun Ming Chow  
Christopher David Daykin  
Steven A Glicksman  
Jian Gang He  
Liyaquat Khan  
Thanuja Krishnaratna  
Andrew John Linfoot  
Jeremy Alan Menzies  
Yosuke Nakano  
Prince Rajbhandari  
Greg Solomon  
Yoshihiko Tsuji  
Jeng-Shiu Ye  
Hideyuki E. Yoshida  
ex
officio
Renata De Leers  
Staff
Liaison
Karla Zuñiga  
Interested
Persons
Robert F Conger  
Yosuke Nakano  
Andrew J Peterson  
Craig Walton Thorburn  
Karen Williams